Екипен коучинг

Конструктивен фокус насочен към екипно търсене на решения и ангажиране с тях

Идентифициране на наличните ресурси и затвърждаване използването на работещи решения

По-добра комуникация както между членовете на екипа, така и с клиентите на екипа

Споделено разбиране за целите и начините за постигането им

Експериментиране с нови подходи и разглеждане на нови гледни точки

Екипният коучинг се фокусира върху развитие на потенциала на екипа и постигане на екипните целите. Ролята на коуча е да съдейства на екипа да подобри представянето и резултатите си от една страна и начина, по който го прави от друга, самите процеси на работа.

В съвременната динамична среда изисквания и очакванията към резултатите от екипната работа се променят често. Това може да стане под влияние на вътрешни за организацията фактори или пък външни като клиенти и конкуренти. Добрите екипи могат да си задават правилните въпроси в подходящия момент за да направят нужните промени.  Екипният коучинг подпомага процесите на промени и преход. Тези процеси имат доста психологически аспекти и понякога се пропуска да се изследва в дълбочина различните тревоги на хората свързани с промените, новите изисквания и реалност.

Коучингът съдейства за по-добра комуникация между членовете на екипа, поставя периодично въпроса за адекватност на процесите и целите (“Тук винаги сме го правили така“), изясняване на екипните цели, ценности и норми на поведение. Добрият коуч разбира груповата динамика и помага на екипа да се придвижи от мястото, на което е, към това, на което иска да бъде и подкрепя екипа да разпознае нуждата от промяна в текущите си подходи.